Fundacja na rzecz rozwoju

Politechniki Białostockiej

Aktualności

Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej organizuje kurs przygotowawczy do matury.

Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej organizuje wzorem lat ubiegłych Kurs przygotowawczy z rysunku odręcznego

Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej

Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej ustanowiona została przez Rektora Politechniki Białostockiej - aktem notarialnym w dniu 24 kwietnia 2001 roku. Natomiast w dniu 21 stcznia 2002 roku została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowy. Fundacja jest jednostką posiadającą odrębną osobowość prawną oraz samodzielność finansową, działającą od 1 marca 2002 roku.

Celem Fundacji jest wspieranie finansowe działalności dydaktycznej i naukowej, prowadzonej przez Politechnikę Białostocką. Fundacja wypełnia swoje cele statutowe poprzez prowadzenie działalności gospodarczej.

Fundacja środki finansowe uzyskuje z działalności gospodarczej i promocyjnej, z majątku ruchomego i nieruchomego, darowizn, spadków, zapisów, odsetek bankowych, subwencji oraz dotacji przyznawanych na realizację konkretnych projektów.

Bieżącą działalnością fundacji kieruje Zarząd, który tworzą osoby powoływane przez Fundatora. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.