Fundacja na rzecz rozwoju

Politechniki Białostockiej

Aktualności

Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej organizuje dla pracowników i studentów PB, a w miarę wolnych miejsc dla osób z zewnątrz "Warsztaty Nordic Walking - Aspekty zdrowotne - dobór obciążeń w prewencji chorób ukladu krażenia".

Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej organizuje kurs przygotowawczy do matury.

Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej

Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej ustanowiona została przez Rektora Politechniki Białostockiej - aktem notarialnym w dniu 24 kwietnia 2001 roku. Natomiast w dniu 21 stcznia 2002 roku została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowy. Fundacja jest jednostką posiadającą odrębną osobowość prawną oraz samodzielność finansową, działającą od 1 marca 2002 roku.

Celem Fundacji jest wspieranie finansowe działalności dydaktycznej i naukowej, prowadzonej przez Politechnikę Białostocką. Fundacja wypełnia swoje cele statutowe poprzez prowadzenie działalności gospodarczej.

Fundacja środki finansowe uzyskuje z działalności gospodarczej i promocyjnej, z majątku ruchomego i nieruchomego, darowizn, spadków, zapisów, odsetek bankowych, subwencji oraz dotacji przyznawanych na realizację konkretnych projektów.

Bieżącą działalnością fundacji kieruje Zarząd, który tworzą osoby powoływane przez Fundatora. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.